Webpumps Affiliate Script

คู่มือ Webpumps Lazada Affiliate Scripts


12. กฎของ Lazada Affiliate

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้วไปสำหรับตัวแทนโฆษณา


ต่อไปนี้จะเรียกลาซาด้าและ Affiliate รวมกันว่า “คู่สัญญา” และจะเรียกแต่ละรายว่า “คู่สัญญาแต่ละฝ่าย” ขึ้นอยู่กับบริบท
ดังนั้น เพื่อความเข้าใจร่วมกันในข้อตกลงและข้อสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้


วรรค 1. คำจำกัดความและการตีความ


1.1 ลาซาด้า
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันซึ่งลาซาด้า และบุคคลที่สาม (ผู้ขายมาร์เก็ตเพลส) เสนอขาย ขาย และแจกจ่าย ผลิตภัณฑ์/สินค้า และ/หรือบริการ

1.2 ผลิตภัณฑ์ของลาซาด้า
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันซึ่งลาซาด้า และบุคคลที่สาม (ผู้ขายมาร์เก็ตเพลส) เสนอขาย ขาย และแจกจ่าย ผลิตภัณฑ์/สินค้า และ/หรือบริการ

1.3 แพลตฟอร์ม Affiliate ของลาซาด้า
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ลาซาด้าเป็นผู้จัดทำ ซึ่งอนุญาตให้ Affiliate สามารถเข้าร่วม Affiliate Program ของลาซาด้าและมอบข้อมูลทางสถิติและทางการเงินให้แก่ Affiliate ผ่านทางแพลตฟอร์ม Affiliate ของลาซาด้า Affiliate สามารถค้นหาข้อมูลและสิ่งต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงประสิทธิภาพของโปรแกรม เรียกคืนสื่อโฆษณา เข้าตรวจสอบค่านายหน้าของ Affiliate

1.4 Affiliate
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคู่สัญญา ข ในสัญญาฉบับนี้ มีสิทธิ์ที่จะโฆษณาสื่อโฆษณาของลาซาด้าผ่านทางสื่อโฆษณาของ Affiliate

1.5 สื่อโฆษณาของ Affiliate
สื่อโฆษณาของ Affiliate หมายถึง สื่อโฆษณาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, และจดหมายข่าว, Affiliate ย่อยของเครือข่าย Affiliate, สื่อโฆษณาของ Affiliate เอง, และ สื่อโฆษณาของนายหน้าที่ Affiliate ได้ลงทะเบียนไว้ใน Affiliate Program จะต้องได้รับอนุมัติจากลาซาด้าแล้วเท่านั้น

1.6 Affiliate Program
Affiliate Program ของลาซาด้า ซึ่งเสนอขาย ขาย และแจกจ่าย ผลิตภัณฑ์/สินค้า และ/หรือบริการ ให้แก่ลูกค้าผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์บนสื่อโฆษณาของAffiliate

1.7 App
แอปพลิเคชั่นลาซาด้าบนโทรศัพท์มือถือ

1.8 การปฏิเสธการชำระค่านายหน้า
ธุรกรรมที่ไม่มีสิทธิ์ในการรับค่านายหน้า การปฏิเสธการชำระค่านายหน้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีดังต่อไปนี้
 • ธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและเป็นโมฆะ (รวมถึงธุรกรรมที่ระบุได้โดยบุคคล หรือโดยด้วยเครื่องมือที่ลาซาด้าใช้ในการตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ฉ้อโกงอัตโนมัติ)
 • ธุรกรรมที่ถูกยกเลิก
 • สั่งซื้อที่ลูกค้าของลาซาด้าส่งกลับคืน

1.9 คลิก
การที่ผู้ใช้เรียกใช้ไฮเปอร์ลิงก์ของ Affiliate Program ซึ่งนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ของลาซาด้า

1.10 ค่านายหน้า
ค่านายหน้าที่ Affiliate โฆษณาจะได้รับจากการสนับสนุนการขายหรือการกระทำที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่รวมการปฏิเสธการชำระค่านายหน้า

1.11 ลูกค้า
ผู้บริโภคที่เข้าถึงสื่อโฆษณาของ Affiliate หรือผลิตภัณฑ์ของลาซาด้า และทำการสั่งซื้อ

1.12 ไฮเปอร์ลิงก์
ลิงก์เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของลาซาด้าในรูปแบบของยูอาร์แอลที่แน่นอน ซึ่งให้บริการผ่านทาง Affiliate Program เพื่อให้ Affiliate ใช้งานในสื่อโฆษณาของตน (เช่น เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนแล้ว) ซึ่งระบุตัวตนของ Affiliate

1.13 การขาย (หรือเรียกว่าการสั่งซื้อหรือธุรกรรม)
การซื้อสินค้าหรือบริการโดยหนึ่งในลูกค้าของลาซาด้าผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับยอดการขายสุทธิ (ยอดการขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

1.14 SEM (Search Engine Marketing)
ตัวย่อของ Search Engine Marketing หรือ การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งหมายถึงการทำการตลาดทางออนไลน์ใดๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อโฆษณาเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยการเพิ่มความสามารถในการมองเห็นเว็บในหน้าผลลัพธ์การค้นหาของเครื่องมือค้นหาผ่านทางการใช้บริการจ่ายค่าโฆษณาตามอัตราคงที่ การโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย หรือการจ่ายค่าโฆษณาตามอัตราส่วน

1.15 SEO (Search Engine Optimization)
ตัวย่อของ Search Engine Optimization หรือ การทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา ซึ่งหมายถึงกระบวนการ (1) การเพิ่มปริมาณหรือคุณภาพของการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บจากเครื่องมือค้นหาผ่านทางผลการค้นหา "ตามธรรมชาติ" หรือ "ไม่เสียค่าใช้จ่าย" ("เกิดขึ้นเอง" หรือ "ตามขั้นตอนวิธี") หรือ (2) การบรรลุเป้าหมายหรือสร้างลำดับขั้นที่พัฒนาขึ้นหรือดีขึ้นในผลลัพธ์การค้นหาสำหรับคำสำคัญที่เฉพาะเจาะจงหรือคำสำคัญอื่นๆ

1.16 สื่อโฆษณา
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบนเนอร์ ป๊อบอัพ หรือข้อมูลสินค้าที่แสดงในรูปแบบอื่นๆ

1.17 แบบฟอร์มการสมัคร
แบบฟอร์มการสมัครที่เข้าถึงได้ผ่านทาง Affiliate Program เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ Affiliate Program

1.18 ยอดชม (หรือจำนวนครั้งที่เพจถูกเรียกแสดง)
จำนวนครั้งที่โฆษณาถูกแสดงบนสื่อโฆษณา


วรรค 2. การก่อให้เกิดสัญญา


2.1 สัญญาระหว่างลาซาด้าและ Affiliate ในด้านการวางสื่อโฆษณาของลาซาด้าจะก่อเกิดขึ้น ผ่านทางกระบวนการสมัครใช้งานแพลตฟอร์มลาซาด้าเท่านั้น ในลักษณะที่ Affiliate จะส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วม Affiliate Program ของลาซาด้าและด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ แบบฟอร์มการสมัครรวมถึงสัญญาฉบับนี้ และการยอมรับเข้าร่วมโปรแกรมจะก่อให้เกิดกรอบข้อตกลงระหว่างลาซาด้าและ Affiliate ในกรณีที่แบบฟอร์มการสมัครและสัญญาฉบับนี้ขัดหรือแย้งกัน ให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

วรรค 3. ขอบเขตของงาน


3.1 ขอบเขตของงานจะเป็นการเข้าร่วม Affiliate Program และการส่งเสริมการขายของลาซาด้า โดยAffiliate ผู้เป็นตัวแทนโฆษณาในบริบทของแพลตฟอร์ม เพื่อการนี้ ลาซาด้าจะทำการเลือกสื่อโฆษณาที่มีให้แก่ Affiliate เป็นผู้โฆษณาผ่านทางแพลตฟอร์ม Affiliate ของลาซาด้า

3.2 Affiliate จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการวางสื่อโฆษณาของลาซาด้าบนสื่อโฆษณาของ Affiliate ที่ลงทะเบียนอยู่ใน Affiliate Program ของลาซาด้า ภายใต้สิทธิของลาซาด้าภายใต้สัญญาฉบับนี้ Affiliate จะมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะวางสื่อโฆษณาของลาซาด้าบนสื่อโฆษณาของ Affiliate หรือไม่และเป็นระยะเวลานานเท่าใด เว้นแต่ลาซาด้ากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Affiliate จะได้รับสิทธิ์ในการถอดสื่อโฆษณาออกเมื่อใดก็ได้ Affiliate จะได้รับอนุญาตให้วางสื่อโฆษณาของลาซาด้าบนสื่อโฆษณาที่ลงทะเบียนและได้รับอนุมัติจากลาซาด้าแล้วเท่านั้น

3.3 เพื่อเป็นการตอบแทนผลสำเร็จของการทำหน้าที่นายหน้า Affiliate จะได้รับค่านายหน้าจากลาซาด้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนและมูลค่าที่แท้จริงสุทธิของการบริการนั้นๆ

3.4 Affiliate Program จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในทางสัญญาอื่นใดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสัญญาฉบับนี้

3.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Affiliate เองจะต้องได้รับความยินยอมจากลาซาด้าอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรจากลาซาด้า และจะไม่สามารถบังคับใช้ได้แม้ว่าลาซาด้าจะไม่ได้ทักท้วงความสมบูรณ์ตามกฎหมายของข้อกำหนดดังกล่าว

วรรค 4. ข้อผูกมัดและข้อตกลงของAffiliate


4.1 Affiliate ห้ามใช้ และ/หรือแก้ไขสื่อโฆษณาและเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เข้าถึงผ่านทาง แพลตฟอร์ม Affiliate ของลาซาด้า เว้นแต่สัญญาฉบับนี้ระบุว่าสามารถให้ใช้ หรือแก้ไขได้ โดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลาซาด้า

4.2 Affiliate ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีเมลโฆษณา (EDM) ในการส่งเสริมการขายของลาซาด้า โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลาซาด้า Affiliate ต้องตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลทั้งหมดนั้นได้มาด้วยการให้ผู้ใช้ทำการยืนยันการใช้บริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดที่สำคัญทั้งหมด ลาซาด้าจะเป็นอิสระจากข้อกำหนดใดๆ ของบุคคลที่สามในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องจากการส่งอีเมลของ Affiliate Affiliate รับรองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับอีเมล Affiliate ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ แบรนด์ "ลาซาด้า" ในที่อยู่อีเมล ในยูอาร์แอล ในรหัสต้นฉบับ และในหัวเรื่องอีเมล Affiliate จะต้องตรวจสอบให้มีการระบุชัดเจนว่าอีเมลส่งมาจาก Affiliate และไม่ได้มาจากลาซาด้าโดยตรง อีเมลจะต้องได้รับการอนุมัติจากลาซาด้าก่อนส่ง Affiliate ต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดของบุคคลที่สาม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดข้างต้น

4.3 Affiliate จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเนื้อหาและการดำเนินการเป็นกิจวัตรของสื่อโฆษณาของ Affiliate หรือสื่อโฆษณาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น Affiliate ย่อยของเครือข่าย Affiliate และจะต้องไม่วางเนื้อหาใดๆ บนสื่อโฆษณาของ Affiliate หรือสื่อโฆษณาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซี่งเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ ศีลธรรมของส่วนรวม หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ข้อห้ามต่างๆ ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการแทนซึ่งเป็นการยกย่องความรุนแรง เนื้อหาและภาพประกอบทางเพศและลามกอนาจาร ข้อความหลอกลวง หรือเนื้อหาที่เป็นการเลือกปฏิบัติ (เช่น ด้านเพศ เชื้อชาติ การเมือง ศาสนา สัญชาติ หรือความพิการ) เนื้อหาดังกล่าวจะต้องไม่มีการกล่าวถึงในสื่อโฆษณาของAffiliate หรือสื่อโฆษณาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสร้างลิงก์จากสื่อโฆษณาของ Affiliate หรือสื่อโฆษณาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในเว็บไซต์อื่นๆ

4.4 สื่อโฆษณาของ Affiliate หรือสื่อโฆษณาอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่นำไปสู่ รับรอง ใช้งาน แสดง หรือดำเนินการ ข้อตกลง ทำการทอร์เร็นต์ หรือสตรีมมิงกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีความยินยอมล่วงหน้าจากลาซาด้า

4.5 ห้ามมิให้ Affiliate สร้าง และ/หรือตั้งเว็บไซต์/แอปที่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความสับสนในการนำเสนอเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของลาซาด้า Affiliate ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของการนำเสนอดังกล่าวหรือคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเนื้อหาอื่นๆ จากเว็บไซต์ของลาซาด้า ห้ามมิให้เก็บข้อมูลจากหน้าเว็บใดๆ ของลาซาด้าโดยเด็ดขาด โดยทั่วไปแล้ว Affiliate ต้องหลีกเลี่ยงการสร้างความรู้สึกไม่ว่าเป็นการทั่วไปหรือในส่วนบุคคลว่าเว็บไซต์ของ Affiliate คือโครงการของลาซาด้า หรือผู้ดำเนินการมีความเชื่อมโยงในด้านผลประโยชน์กับลาซาด้าในลักษณะใดๆ หรือในความสัมพันธ์อื่นใด หรือความเกี่ยวเนื่องระหว่าง Affiliate และลาซาด้า และลาซาด้าจะอยู่นอกเหนือจาก Affiliate Program ของลาซาด้าและสัญญาฉบับนี้ การใช้งานสื่อหรือเนื้อหาใดๆ จากการนำเสนอเว็บ หรือโลโก้ หรือแบรนด์ของลาซาด้าโดย Affiliate จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลาซาด้า

4.6 Affiliate จะต้องรับผิดชอบต่อลาซาด้าในการตรวจสอบว่าเนื้อหาโฆษณาของตนไม่ได้เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศและ/หรือสิทธิ์อื่นๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองพิเศษตามกฎหมายใดๆ

4.7 ห้ามไม่ให้ควบคุมการทำ SEM และปริมาณการเข้าชมโฆษณาที่ใช้คำสำคัญเป็นหลักที่นำไปสู่สินค้าของลาซาด้าควรต้องไม่มีแบรนด์ลาซาด้าและป้ายยี่ห้อส่วนบุคคลใดๆ กล่าวคือระบุให้คำว่า “ลาซาด้า” และคำอื่นที่เหมือนกัน เป็นคำค้นหาที่ไม่ต้องการ

4.8 การโฆษณาลาซาด้าผ่านทางกิจกรรมโซเชียลมีเดีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Pinterest, Twitter) จะเป็นการอนุญาตตามคำร้อง และจะต้องไม่มีเครื่องหมายการค้าใดๆ ของลาซาด้าหรือแสดงเนื้อหาหลอกลวง (เช่น อาจดูเหมือนเป็นกิจกรรมโซเชียลมีเดียที่เป็นทางการของลาซาด้า) กิจกรรมโซเชียลมีเดียผ่านทางแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กจะต้องดำเนินการผ่านทาง "แฟนเพจ" เท่านั้น และไม่กระทำผ่านทาง "เพจส่วนบุคคล" ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของเฟซบุ๊ก

4.9 Affiliate จะต้องไม่ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายบนเครือข่าย Affiliate ของบุคคลที่สาม Affiliate ได้รับอนุญาตให้นำผู้เข้าชมจากเว็บไซต์ของตนเอง และ/หรือผู้เข้าชมจากเว็บไซต์ของ Affiliate ย่อย ในกรณีที่เป็นเครือข่ายไปสู่สินค้าของลาซาด้าเท่านั้น

4.10 Affiliate จะต้องรับประกันว่าจะใช้คุกกี้ต่อเมื่อสื่อโฆษณาที่ Affiliate Program ของลาซาด้าจัดเตรียมไว้นั้นมีการใช้งานจริงอย่างเห็นได้ชัดบนเว็บไซต์ของ Affiliate และผู้ใช้ทำการคลิกโดยสมัครใจและตั้งใจ โดยไม่อนุญาตและห้ามมิให้ใช้อย่างเด็ดขาดซึ่งเทคโนโลยีเลเยอร์ แอดออน ไอเฟรม ป๊อบอัพ ป๊อบอันเดอร์ ไซต์อันเดอร์ การโฆษณาที่ Auto-redirect ซึ่งผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนหน้าโดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา โดยที่ผู้ใช้ไม่มีส่วนร่วมหรือการกระทำ (เช่น คลิก สัมผัส) คุกกี้ โพสต์วิว การโฆษณาที่หลอกลวง ซึ่งจะนำไปสู่การคลิกที่เนื้อหาที่แสดงไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแอปส่งเสริมการขาย การโฆษณาซึ่งเป็นผลให้มีการบังคับให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นของผู้โฆษณา เพื่อความชัดเจน การบังคับให้ติดตั้งจะรวมถึงการกระทำซึ่งไม่ได้มีการขออนุญาตผู้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นดาวน์โหลด/การเปลี่ยนหน้า

4.11 ห้ามมิให้ใช้ข้อเสนอ สื่อส่งเสริมการขาย หรือชื่อแบรนด์เพื่อการแข่งขันหรือการจับสลากใดๆ อย่างเด็ดขาด

4. 12 Affiliate สามารถโฆษณาได้เพียงคูปองส่วนลดที่ลาซาด้าอนุมัติแล้วอย่างชัดเจน ให้แก่ Affiliate ต่างๆ และ/หรือแจ้งด้วยวิธีการส่งจดหมายข่าวของAffiliate ห้ามมิให้ทำการโฆษณาคูปองส่วนลดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคูปองส่วนลดที่มาจากจดหมายข่าวของผู้ใช้งาน โฆษณาสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางการบริการลูกค้า

4.13 การที่ Affiliate ฝ่าฝืนข้อผูกมัดที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้หรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทางอุตสาหกรรมหรือลิขสิทธิ์อื่นใดของลาซาด้า จะทำให้ลาซาด้ามีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยมีสาเหตุอันสมควรตามบทบัญญัติทางกฎหมาย ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อเรียกร้องเพิ่มเติมใดๆ จากAffiliate ซึ่งลาซาด้ามีสิทธิ์กระทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาซาด้ามีสิทธิ์ต่อ Affiliate ในการระงับหรือยุติการบริการทั้งหมดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Affiliate ดังกล่าว

4.14 Affiliateจะต้องถอดสื่อโฆษณาของลาซาด้าจากเว็บไซต์ของ Affiliate อย่างทันท่วงทีหากลาซาด้าร้องขอให้ดำเนินการดังกล่าว

4.15 หากลาซาด้าถูกฟ้องร้องโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการที่ Affiliate ละเมิดข้อผูกมัดตามสัญญา หรือเนื่องมาจากการที่ Affiliate ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางสื่อโฆษณาของลาซาด้า Affiliate จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามทั้งหมดซึ่งเป็นการอ้างสิทธิ์อันเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าวให้แก่ลาซาด้า หากลาซาด้ากำหนดให้ Affiliate จัดเตรียมข้อมูลหรือคำอธิบายเพื่อให้ลาซาด้าทำการป้องกันตัวในทางกฎหมาย Affiliate จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวให้แก่ลาซาด้าภายในเวลาไม่เกินสาม (3) วัน และให้การสนับสนุนลาซาด้าอย่างเหมาะสมในการป้องกันตัวในทางกฎหมาย

4.16 นอกจากนั้นแล้ว Affiliate จะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ลาซาด้า ซึ่งเป็นผลมาจากข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนสิทธิ์และ/หรือข้อผูกมัดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในการแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอิสระตามกฎหมายในการหาหลักฐาน ค่าเสียหาย และค่าเสียประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับลาซาด้าจากเหตุดังกล่าว

4.17 Affiliate จะต้องไม่ซื้อสินค้าใดๆ ผ่านทางสื่อโฆษณาที่ลาซาด้ามอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำไปจำหน่ายซ้ำหรือใช้งานทางการค้าในลักษณะใดๆ ในทำนองเดียวกัน Affiliate จะไม่สามารถร้องขอหรือสนับสนุนให้เพื่อน ญาติ หรือผู้ร่วมงานของตนซื้อสินค้าใดๆ ผ่านทางสื่อโฆษณาที่ลาซาด้ามอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำไปจำหน่ายซ้ำหรือใช้งานทางการค้าในลักษณะใดๆ

4.18 Affiliate รับรองว่ามีใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม การจดทะเบียน ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ และเพื่อให้สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

4.19 ในกรณีที่มีการผิดสัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการนำผู้เข้าชมหรือแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ลาซาด้าขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระค่านายหน้าในจำนวนเงินดังต่อไปนี้:
(1) จำนวนเงินที่ค้างชำระแก่ Affiliate
(2) จำนวนเงินค่านายหน้าทั้งหมดในช่วงเวลาที่พบการผิดสัญญา
(3) ค่านายหน้าที่ Affiliate ทำได้ในอนาคตที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีที่มาจากการฝ่าฝืนหรือผิดสัญญา
ในกรณีสามารถระบุได้ว่าเครือข่ายของ Affiliate ย่อยฝ่าฝืนข้อสัญญา จำนวนเงินที่จะปฏิเสธการชำระค่านายหน้าจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 30% ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ Affiliate ย่อย

วรรค 5. บริการของลาซาด้า


5.1 เมื่อ Affiliate ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม Affiliate Program ของลาซาด้า Affiliate จะได้รับสื่อโฆษณาในขอบเขตที่กว้างขวาง ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะตามประเภทสินค้าและแนวโน้มตามฤดูกาล Affiliate สามารถร้องขอให้ลาซาด้าทำการจัดเตรียมรูปแบบหรือเท็มเพลตจดหมายข่าวเมื่อใดก็ได้

5.2 ลาซาด้าจะจัดการเว็บไซต์และบริการของตนที่ได้เสนอไว้ในที่นี้ เช่น การให้ไฟล์รายการสินค้าและคุณสมบัติ ภายในขอบเขตความสามารถทางเทคนิคที่ลาซาด้าทำได้ ภายในขอบเขตเหล่านี้ ลาซาด้าไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่มีข้อบกพร่องใดๆ และไม่มีภาวะหยุดชะงักใดๆ คุณภาพและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ สื่อโฆษณา และไฟล์ซีเอสวีที่เสนอให้บนแพลตฟอร์ม Affiliate ของลาซาด้าจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของลาซาด้าแต่เพียงผู้เดียว

5.3 กิจกรรมใดๆ ของ Affiliate จะต้องได้รับการบันทึกข้อมูลผ่านทางระบบติดตามแพลตฟอร์มและAffiliate สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางสถิติและรายงานของแพลตฟอร์ม ค่านายหน้าที่ลาซาด้าชำระให้แก่ Affiliate จะขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อผ่านนายหน้าและมูลค่าสุทธิในตะกร้าช้อปปิ้งในขั้นสุดท้าย ค่านายหน้าจะถูกคำนวณตามข้อ 7.3 และ 8.3 ของสัญญาฉบับนี้

5.4 ในบริบทที่ได้เข้าร่วมในแพลตฟอร์มและตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลาซาด้าในเรื่องต่างๆ Affiliate มีสิทธิ์ในการได้รับค่านายหน้าจากลาซาด้าตามจำนวนธุรกรรมที่ Affiliate ทำได้จากการส่งเสริมการขายของลาซาด้าบนเว็บไซต์/แอปของ Affiliate นับจากการซื้อขายครั้งแรกและภายใน 30 วันหลังจากนั้น ถ้าการใช้สื่อโฆษณานำไปสู่การทำธุรกรรมสำเร็จและเป็นสื่อการตลาดซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้ขั้นสุดท้ายใช้

วรรค 6. ความรับผิดของลาซาด้า


6.1 กรณีที่มีการละเมิดข้อผูกมัดอันเป็นสาระสำคัญในการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของสัญญา (ข้อผูกมัดตามสัญญาที่เป็นสาระสำคัญ) ด้วยความสะเพร่า ความรับผิดของลาซาด้าจะจำกัดอยู่เพียงไม่เกินจำนวนเงินค่านายหน้าทั้งหมดที่ได้จ่าย หรือที่จะต้องจ่ายให้แก่ Affiliate ภายใต้สัญญาฉบับนี้ภายใน 6 เดือน ก่อนที่จะมีการเรียกร้องให้รับผิดครั้งล่าสุดเกิดขึ้น

6.2 ความรับผิดในส่วนของลาซาด้าจะไม่เพิ่มเติมจากนี้

6.3 ขีดจำกัดความรับผิดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นจะบังคับใช้กับความรับผิดส่วนบุคคลของพนักงาน ตัวแทน และฝ่ายบริหารของลาซาด้าด้วย

วรรค 7. ค่านายหน้าของAffiliateสำหรับธุรกรรมที่เกิดจากเว็บไซต์ลาซาด้า (ไม่รวมแอป)


7.1 ลาซาด้าตกลงที่จะจ่ายค่านายหน้าตามยอดขายที่ทำได้จากปริมาณการเข้าชมที่มาจากเว็บไซต์ของAffiliate ลาซาด้านำโครงสร้างค่านายหน้าสำหรับธุรกรรมที่ทำได้จาก แพลตฟอร์ม Affiliate ของลาซาด้า มาใช้ในการมอบรางวัลให้แก่ Affiliate โฆษณายอดเยี่ยม โครงสร้างค่านายหน้าสามารถดูได้ผ่านทาง
http://www.lazada.co.th/lazada-affiliate-program

7.2 ค่านายหน้าจะคำนวณจากมูลค่าสุทธิในตะกร้าช้อปปิ้ง
 • มูลค่าสุทธิในตะกร้าช้อปปิ้ง = [มูลค่าที่ลูกค้าชำระ – (ภาษีมูลค่าเพิ่ม + ค่าขนส่ง + ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)]
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 7%
 • การจ่ายค่านายหน้า (PP) = [มูลค่าสุทธิในตะกร้าช้อปปิ้ง x อัตราค่านายหน้า]

7.3 โครงสร้างค่านายหน้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการเพิ่มคะแนนนายหน้าเพิ่มเติมให้แก่ Affiliate ที่ได้รับเลือก เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้แก่การทำงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นรางวัลให้แก่ผลงานอันโดดเด่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูข้อ 12.3

7.4 เพื่อมิให้เสื่อมเสียแก่สิทธิอื่นๆ หรือการชดใช้ค่าเสียหายแก่ลาซาด้า ลาซาด้ามีสิทธิที่จะระงับ และ Affiliate ตกลงว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับค่านายหน้า เว้นแต่ค่านายหน้าที่สามารถจ่ายได้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ถ้าลาซาด้าตัดสินว่า Affiliate ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อจำกัดภายใต้สัญญาฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อห้ามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. หรือถ้ามีความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดจาก Affiliate เช่น รูปแบบของลิงก์ที่ไม่เหมาะสม ในกรณีที่สามารถระบุตัวตน Affiliate ที่ฝ่าฝืนได้ จำนวนเงินที่จะปฏิเสธการชำระค่านายหน้าจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 30% ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ Affiliate ย่อย ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงที่จะผูกพันตามสัญญากันต่อไป

วรรค 8. ค่านายหน้าของAffiliateสำหรับธุรกรรมที่เกิดจากแอปพลิเคชั่นลาซาด้า


8.1 ลาซาด้าตกลงที่จะจ่ายค่านายหน้าตามยอดขายที่ทำได้จากปริมาณการเข้าชมที่มาจากเว็บไซต์/แอปของ Affiliate ลาซาด้าเสนอค่านายหน้าต่อคำสั่งซื้อสุทธิ ไม่รวมการปฏิเสธการชำระค่านายหน้า โครงสร้างค่านายหน้าสามารถดูได้ผ่านทาง http://www.lazada.co.th/lazada-affiliate-program

8.2 โครงสร้างค่านายหน้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการเพิ่มคะแนนนายหน้าเพิ่มเติมให้แก่ Affiliate ที่ได้รับเลือก เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้แก่การทำงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นรางวัลให้แก่ผลงานอันโดดเด่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูข้อ 12.3

8.3 เพื่อมิให้เสื่อมเสียแก่สิทธิอื่นๆ หรือการชดใช้ค่าเสียหายแก่ลาซาด้า ลาซาด้ามีสิทธิที่จะระงับ และ Affiliate ตกลงว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับค่านายหน้า เว้นแต่ค่านายหน้าที่สามารถจ่ายได้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ถ้าลาซาด้าตัดสินว่า Affiliate ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อจำกัดภายใต้สัญญาฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อห้ามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. หรือถ้ามีความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดจาก Affiliate เช่น รูปแบบของลิงก์ที่ไม่เหมาะสม

วรรค 9. วิธีการติดตามผล


9.1 ลาซาด้าและ Affiliate ตกลงให้แพลตฟอร์ม Affiliate ของลาซาด้า ดำเนินการติดตามผลและจัดทำรายงาน โดยจะทิ้งคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้เพื่อติดตามธุรกรรมกลับไปยัง Affiliate ที่เฉพาะเจาะจงแต่ละราย และโดยรหัสของอุปกรณ์ที่ถูกใช้เพื่อติดตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากแอปลาซาด้า

9.2 ลาซาด้าจะถือว่าธุรกรรมเป็นของ Affiliate ที่เป็นตำแหน่งสุดท้ายของห่วงโซ่การคลิก

9.3 คุกกี้จะมีอายุนาน 30 วัน

วรรค 10. การจ่ายเงิน


10.1 Affiliateสามารถเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม Affiliate ของลาซาด้า เพื่อดูค่านายหน้าสะสมของตนใน 1 ชั่วโมง ภายหลังได้มีการแปลงหน่วยวัดและได้มีการจ่ายเงินครั้งแรกแล้ว เมื่อมีการร้องขอโดย Affiliate และเห็นว่าเป็นการจำเป็น การรวมเข้าด้วยกันในทางเทคนิคสามารถทำขึ้นระหว่างแพลตฟอร์ม Affiliate ของลาซาด้า และระบบของ Affiliate ในกรณีที่มีความแตกต่างของข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มของลาซาด้า และของ Affiliate ถือว่าข้อมูลของลาซาด้ามีผลบังคับใช้ และจะไม่มีการใช้ข้อมูลจากระบบของ Affiliate มาคำนวณจำนวนเงินที่จะต้องจ่าย

10.2 ลาซาด้าจะออกใบแจ้งหนี้แต่ละเดือนที่ติดตามผลได้ทั้งหมด สำหรับสินค้าที่ได้จัดส่งแล้ว และไม่ได้แจ้งคืนสินค้าของเดือนก่อน สำหรับการจ่ายเงินในจำนวนเงินที่เกินกว่า 25 ดอลลาร์สหรัฐ (ที่สะสมเพิ่มขึ้น)

10.3 Affiliate จะได้รับเงินภายใน 30 วันหลังจากที่ลาซาด้าได้ออกใบแจ้งหนี้

10.4 การจ่ายเงินให้แก่ Affiliate จะจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

10.5 ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินใดๆ ที่ต่ำกว่า 25 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสะสมและจ่ายในช่วงเวลาการจ่ายเงินรอบถัดไป (หากจำนวนเงินสะสมถึง 25 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงสิ้นเดือนของเดือนถัดไป)

10.6 การจ่ายเงินทั้งหมดที่ลาซาด้าดำเนินการให้แก่ Affiliate จะอยู่ในรูปการโอนเงินทางธนาคารโดยตรง ไปยังบัญชีธนาคารที่ให้ไว้โดย Affiliate

10.7 Affiliate มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของ Affiliate แต่เพียงผู้เดียว ถ้าการจ่ายเงินใดๆจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ลาซาด้าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินดังกล่าว และจ่ายจำนวนเงินที่เหลือสุทธิให้แก่ Affiliate พร้อมกับให้ใบกำกับภาษี หรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วรรค 11. องค์กร และความเป็นอิสระของ Affiliate


11.1 ลาซาด้า และ Affiliate เป็นผู้ทำสัญญาที่เป็นอิสระจากกัน และการทำสัญญาฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในการเป็นห้างหุ้นส่วน การร่วมลงทุน ตัวแทน แฟรนไชส์ หรือตัวแทนการขาย Affiliate ไม่มีอำนาจที่จะทำหรือยอมรับข้อเสนอใดๆ หรือการเป็นตัวแทนในนามของลาซาด้า

11.2 Affiliate จะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆตามสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลาซาด้า

วรรค 12. ระยะเวลาของสัญญา การแก้ไขและการเลิกสัญญา


12.1 ระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ Affiliate เป็นสมาชิกใน Affiliate Program ของลาซาด้า

12.2 หลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลง Affiliate จะต้องลบข้อมูลและสื่อโฆษณาที่ได้ส่งให้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับการร้องขอให้กระทำการดังกล่าว Affiliate ไม่มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลใดๆ ไว้ทั้งสิ้น พันธมิตรจะต้องมอบเอกสารยืนยันการลบข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ลาซาด้าตามที่ลาซาด้าร้องขอ

12.3 ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนโครงการค่านายหน้าที่มุ่งหมาย โดยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวอีเมลจะถูกส่งให้แก่ Affiliate ตามที่อยู่อีเมลที่ Affiliate มอบให้ใน Affiliate Program ของลาซาด้า จะมีการแจ้งเตือนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการตรวจสอบว่า Affiliate ได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม ในกรณีที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน Affiliate สามารถยุติการเข้าร่วม Affiliate Program ได้

12.4 ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ Affiliate จะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ถ้า Affiliate ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง ก็มีสิทธิที่จะแจ้งลาซาด้าภายใน 2 สัปดาห์ ภายหลังจากจากได้รับการแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้า Affiliate ไม่ได้แจ้งแก่ลาซาด้าภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการยอมรับและจะมีผลบังคับใช้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งในอีเมลที่แจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลง ลาซาด้าจะแจ้งให้ Affiliate ทราบถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งลาซาด้าภายใน 2 สัปดาห์ไว้ด้วย

12.5 สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
 • คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบับนี้
 • เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • Affiliate ไม่ได้มีส่วนร่วม (เช่น การนำผู้เข้าชม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • ลาซาด้าจะมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาฉบับนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ Affiliate ทราบล่วงหน้า 4 สัปดาห์
 • ลาซาด้ามีสิทธิ์ที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ Affiliate ฝ่าฝืนหรือละเมิดหน้าที่ หรือข้อกำหนดของตน ภายใต้สัญญาฉบับนี้
 • ในกรณีที่มีพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าจะมีการทุจริต ลาซาด้ามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหาความจริง ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้พบการกระทำอันน่าสงสัย และการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้จะระงับลงชั่วคราว เมื่อระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง ลาซาด้ามีดุลยพินิจที่จะตัดสินใจว่าจะผูกพันตามสัญญานี้ต่อไป หรือเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่พบการกระทำที่ทุจริต Affiliate จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบหาความจริง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นใดภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอ
 • เป็นไปตามบทบัญญัติอื่นใดตามกฎหมายและสัญญาฉบับนี้

12.6 ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระจะถูกคำนวณถึงวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีตามข้อ 12.5 จ) และ 12.5 ฉ) ข้างต้น

12.7 ลาซาด้ามีสิทธิ์ที่จะระงับค่านายหน้าที่ยังไม่ได้จ่ายเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเหตุการเลิกสัญญาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่จะจ่ายให้แก่ Affiliate เช่น กรณีการปฏิเสธการชำระค่านายหน้า

12.8 ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาฉบับนี้ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งหมดจะสิ้นสุดลง

วรรค 13. การรักษาความลับ


13.1 ข้อมูลความลับจะต้องเป็นข้อมูลและเอกสารใดๆ ที่เป็นของคู่สัญญาอีกฝ่าย ซึ่งทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นข้อมูลความลับหรือสามารถถือได้ว่าเป็นข้อมูลความลับตามสถานการณ์ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 • กลยุทธ์ทางการตลาด แผนงาน ข้อมูลทางการเงิน หรือโครงการ วิธีปฏิบัติงาน การประมาณยอดขาย และแผนธุรกิจทั้งของอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต หรือกิจกรรมทางธุรกิจในอนาคตของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
 • ผลการดำเนินงานทั้งของอดีต หรือปัจจุบัน รวมถึงคำสั่งซื้อและปริมาณ
 • แผนงานและกลยุทธ์สำหรับการขยายธุรกิจ
 • สินค้าหรือบริการ รายชื่อลูกค้าหรือผู้ขาย
 • ข้อมูลจำเพาะหรือข้อมูลทางเทคนิค การสร้างสรรค์ ออกแบบ กระบวนการผลิต สูตรต่างๆ การปรับปรุง เทคโนโลยี หรือเครื่องมือ
 • แนวความคิด รายงาน ข้อมูล ความรู้ความชำนาญเฉพาะ กระบวนการในการทำงาน การออกแบบ เครื่องมือในการพัฒนา รายละเอียดการประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอร์สโค้ด รหัสจุดหมาย แผนผังการติดตาม ฐานข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลและความลับทางการค้า
 • ข้อมูลอื่นใดที่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งยอมรับว่าเป็นข้อมูลความลับของคู่สัญญาที่เปิดเผยข้อมูล ข้อมูลความลับไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ มีลักษณะเฉพาะ เป็นสิทธิบัตร และมีลิขสิทธิ์ หรือประกอบด้วยความลับทางการค้าเพื่อที่จะถูกออกแบบให้เป็นข้อมูลความลับ

13.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลความลับแก่บุคคลที่สามเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาผู้ไม่เปิดเผยข้อมูล Affiliate จะเปิดเผยข้อมูลความลับแก่พนักงานที่จำเป็นต้องรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้เท่านั้น Affiliate จำเป็นต้องบังคับให้พนักงานดังกล่าวรักษาความลับของข้อมูลความลับในระหว่างและหลังจากกิจกรรมของตน

13.3 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความลับสามารถเปิดเผยเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
 • เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือข้อบังคับใดๆของเขตอำนาจตามกฎหมาย
 • ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ นอกจากเกิดจากการละเมิดข้อสัญญานี้
 • สำหรับใช้ในการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้
 • เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

13.4 หน้าที่ในการไม่เปิดเผยข้อมูลจะบังคับใช้เป็นระยะเวลาไม่จำกัดแม้ว่าจะเกินกว่าระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้

วรรค 14. การมอบหมาย สิทธิ์ในการเก็บข้อมูล การยกเลิก


14.1 Affiliate สามารถโอนย้ายข้อเรียกร้องต่อลาซาด้าตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สามต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากลาซาด้าเท่านั้น

14.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิที่โอน มอบหมาย หรือทำสัญญาช่วงซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย ในกรณีที่ได้รับความยินยอม ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเว้นแต่ได้มีความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย

14.3 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกหรือใช้สิทธิ์ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้องทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่าย ซึ่งไม่เป็นการแข่งขันหรือเป็นคำพิพากษาถึงที่สุด

วรรค 15. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท


15.1 สัญญาฉบับนี้จะใช้และตีความตามกฎหมายไทย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายใดๆ (ในด้านสัญญา) ระหว่างประเทศ และไม่จำกัดเพียงประเทศเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญาสหภาพยุโรปในด้านการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ

15.2 ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความเป็นโมฆะ จะต้องมีการหาข้อยุติอย่างเป็นมิตรด้วยการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในระหว่างระยะเวลาสูงสุดสามสิบ (30) วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามที่คู่สัญญาตกลงกัน

15.3 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแจ้งเตือนคู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็ได้หลังจากระยะเวลาสามสิบ (30) วันที่กล่าวถึงข้างต้นสิ้นสุดลง ว่าจะยื่นเรืองข้อพิพาทที่ยังหาข้อยุติมิได้โดยการเจรจาต่อรองกับอนุญาโตตุลาการของอนุญาโตตุลาการแห่งหอการค้าไทย ตามข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการ สถานที่ในการตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะกระทำที่กรุงเทพมหานคร จำนวนของอนุญาโตตุลาการจะมี 1 คน เว้นแต่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ถ้าหากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้โดยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว ก็จะต้องตัดสินโดยองค์คณะของอนุญาโตตุลาการ 3 คน กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีจะมีต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) สำหรับการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคำชี้ขาด การตัดสินใดๆของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

วรรค 16. บทบัญญัติขั้นสุดท้าย


16.1 สัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้

16.2 จะไม่มีการตกลงกันเพิ่มเติมในทางคำพูดในสัญญาฉบับนี้ การแก้ไขและภาคผนวกของสัญญาฉบับนี้จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบังคับใช้กับการแก้ไขหรือการเลิกสัญญาและกลับสู่ฐานะเดิมของสัญญาข้อนี้ด้วยเช่นกัน เว้นแต่เอกสารที่ลาซาด้ามอบให้ตามข้อ 12.3 และ 12.4 เอกสารที่มอบให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษร

16.3 Insertion Order และข้อตกลงอื่นๆที่ได้ทำขึ้นภายหลังวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย และอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

16.4 หากบทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายของบทบัญญัติฉบับอื่น คู่สัญญาของสัญญาฉบับนี้จะพยายามทดแทนบทบัญญัติที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยบทบัญญัติที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาในแง่ของกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ที่สุด ซึ่งจะบังคับใช้ในกรณีที่มีข้อความขาดหายไป สัญญาฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นต้นฉบับสองฉบับเป็นภาษาไทย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างเก็บรักษาสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ เพื่อเป็นข้อมูลและการนำไปปฏิบัติตามสัญญา

16.5 ถ้าสัญญาฉบับนี้ได้กระทำกับบริษัท หรือนิติบุคคล บุคคลที่ลงนามเพื่อและในนามของบริษัทหรือนิติบุคคล เป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย มีอำนาจกระทำการเพื่อให้บริษัทหรือนิติบุคคลผูกพันตามสัญญาฉบับนี้