Webpumps Affiliate Script

Rakuten Affiliate Script

แจ้งการชำระเงิน เพื่อรอการจัดส่งสคริป


* หลังแจ้งการชำระเงินระบบจะจัดส่งสคริปให้ท่านผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 10 นาที *
* ตลอด 24 ชั่วโมง *

ท่านโอนเงินเข้ามาที่ธนาคารอะไร


ใส่รหัสตัวเลขที่เห็น* หลังแจ้งการชำระเงินระบบจะจัดส่งสคริปให้ท่านผ่านท่างอีเมลของท่านภายใน 10 นาที *
* ตลอด 24 ชั่วโมง *